Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty

ewel

Temat: Szkoły: konkursy na dyrektorów?
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono tytuł dyrektora.(Art. 36). kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu (art. 36a ust. 3),W ustawie przyjęto także kadencyjność stanowiska dyrektora – jedna kadencja trwa 5 lat. Dyrektor szkoły jest osobą, która kieruje bezpośrednio szkołą i odpowiada za administrację i ... organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy (art. 36a ust. 9). Z wnioskiem...
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1374Temat: : przedszkola w Ursusie (Nowy nabór)
z tej samej strony zamieszczam informacyjnie: KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego ... stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji; c. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Ponadto 3. Zgodnie z art. 14 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. nr 256, poz. 2572) dyrektor przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 4. Statut każdego przedszkola zawiera szczegółowe zapisy dotyczące...
Źródło: optima.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php?t=5169


Temat: bilety ulgowe ZDiTM
późniejszymi zmianami, art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych – Dz. U. nr 96 poz. 590, art. 77 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)" Kiedyś był jakis paradoks, że studenci spoza Polski nie mieli prawa do ulgowych...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=48502


Temat: Szkoła Podstawowa Nr 19
września 1991 r. z późniejszymi zmianami Art. 39, - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1981 r. z późniejszymi zmianami, - odpowiednie rozporządzenia MEN i MENiS, - Statut Szkoły. Godziny pracy:...
Źródło: forum.rzeszow.pl/showthread.php?t=247


Temat: ograniczenie praw rodzicielskich bo dziecko nie chodzi do szkoly
  Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, natomiast sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwana dalej ustawą (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). wiec ....chyba rodzice maja spory klopot.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=86323


Temat: Komitet Rodzicielski
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 54. (...) 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=1156


Temat: Nastolatka w ciąży
OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI: Cytat: Przepisy ogólne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 1. Nauka...
Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=5388


Temat: Dzieciaczki ~Wiosna - Lato 2006~ cz. II
... to dla Ciebie "Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty" Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=265471


Temat: Wybory i po wyborach, czas rzadzic ale jak?
... mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także żłobków, szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, domów dziecka, domów samotnej matki, domów dla bezdomnych,...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=47811


Temat: : Co trzeba zrobić w naszym mieście?
jednostki badawczo-rozwojowe, prowadzące działalność w systemie ochrony zdrowia, − jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, − związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, − organizacje pozarządowe, działające w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, kultury, rekreacji i sportu, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, − organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę edukacyjną (zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty - tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Uwadze...
Źródło: szklarz.blonie.pl/forum/viewtopic.php?t=552


Temat: Misje, misjonarze, rekolekcje
AKTUALNOŚCI - PISMO W SPRAWIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, AL Jerozolimskie 32 Warszawa, 25 lutego 2009 r Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Województwa mazowieckiego - wszyscy - ... dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu uczestniczenia w rekolekcjach – § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w ... czasie trwania rekolekcji wszystkim uczniom szkoły należy zapewnić bezpieczeństwo. Zgodnie z art. 39 ust. pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. „o systemie oświaty” Dz.U. z 2004r, Nr 256, ... poza szkołą oraz formułowanie ewentualnych uwag i wniosków do modernizacji programu wychowawczego szkoły. Z wyrazami szacunku Mazowiecki Kurator Oświaty mgr inż. Karol Sejmik (wszystkie wytłuszczenia i podkreślenia w tekście moje). Chyba...
Źródło: old.antyklerykalowie.pl/portal/viewtopic.php?t=1150


Temat: Szkolenie podstawowe- EKSTERNISTYCZNIE?
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 2) organizatorze kształcenia - należy przez ... oświatową, wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy; 3) kwalifikacjach zawodowych - należy ... przewidzianego do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, którego zdanie umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego; 6) komisji egzaminacyjnej - należy przez to rozumieć państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez właściwego kuratora oświaty do przeprowadzenia ... zawodowy jest kursem, którego program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu nauczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursu zawodowego...
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=1389


Temat: Platforma segreguje uczniów
... kontynuowania nauki. Biorąc jednak pod uwagę spełnianie standardów pozostałych szkół to zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (ze zmianami ustawą z 1998 roku) to pozostałe (nie...
Źródło: zgorzelec.info/forum/viewtopic.php?t=2086


Temat: Szkoła w Nosalewicach
W załaczeniu, zgoda kuratorium na likwidację szkoły, niestety. ŁÓDZKI KURATOR Łódź, dnia 07.03.2008 r. OŚWIATY KO-IX/0513p./9/08/MI Postanowienie Nr 37/2008 Na podstawie art. 123 § 1 w związku z art. 106 § ... z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524/ oraz z art. 59 ust. 2,2a oraz 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr ... poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292/ w związku z podjętą uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Miejskiej Przedborza z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu. postanawiam wyrazić opinię pozytywną w przedmiocie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Filii Szkoły Podstawowej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Uzasadnienie Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 59 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, ... Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273) Rada Miejska w Przedborzu uchwałą Nr XXII/127/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji ... z oddziałem przedszkolnym, poinformowała z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu, poprzedzającego likwidację wyżej wymienionej szkoły, o jej zamiarze rodziców uczniów, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Przedbórz oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Zamiar ... w Przedborzu. Zwiększenie liczby uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu nie spowoduje konieczności wprowadzenia systemu zmianowego. Liczebność klas nie przekroczy 21 uczniów. Warunki lokalowe Publicznej Szkoły Podstawowej ... zajęciach organizowanych przez instruktorów. Pouczenie Na niniejsze postanowienie stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Otrzymują: 1. organ prowadzący szkołę <_. a./a p.o. Łódzkiego Kuratora Oświaty mgr.Wiesława Zewald
Źródło: forum.przedborz.net/viewtopic.php?t=171


Temat: co dzieje sie w szkole polskiej
poz. 329 z późniejszymi zmianami) • do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia art. 1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) • do korzystania z opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej art. 1 pkt 4 i 5a Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. ... Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU z 2003 r. nr 5, poz.46) • ... 4 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i par.6 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. ... par. 34, 55, 105 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów ... o społeczeństwie - w przypadku egzaminu maturalnego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz.1020 z późn. zm.) • do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku kiedy cierpi na wadę słuchu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w ... każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142...
Źródło: polonos.gr/forum/viewtopic.php?t=109