Ustawa wypadkowa z dnia 30.10.2002

ewel

Temat: zmiany w protokole powypadkowym
Otrzymałem w końcu pismo z ZUS-u "ZUS na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1, art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. (...) postanawia: odmówić Pani prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego od dnia XX.XX.XXXX - za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy". Pozdrawiam
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2194Temat: Wypadek stażysty
Witam, jakiś czas temu miałam taki przypadek. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz.1673 z ... daje to do PUP i tam oni kierują do ZUS (o odszkodowanie).Ten kto opłaca skłądkę ZUS - wypadkową kieruje pismo do ZUS-u pzdr.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1673


Temat: wypadek w pracy a zwolnienie lekarskie 100% płatne??
  Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322) Rozdział 2 Rodzaje świadczeń ... Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. 2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy. ... Art. 9. 1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100%...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=80044


Temat: Jakie wykształcenie aby szkolic pracowników?
rozumieniu ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 ze zm.). Szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka okresla natomiast rozporzadzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zró$nicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z zale$nosci od zagro- $en wypadkowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz.1692). Szkolenie powy$sze powinno byc zorganizowane w formie kursu lub seminarium – z uwzglednieniem cwiczen oraz z ... powy$szego szkolenia jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla słu$by bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w § 4 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie słu$by bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109,poz. 704 ze zm.). Od 1 kwietnia 2006 r. składki na ubezpieczenie wypadkowe beda zró$nicowane w zale$nosci od stanu bezpieczenstwa pracy w danym przedsiebiorstwie....
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1744


Temat: Jakie wykształcenie aby szkolic pracowników?
działalnosci, dla której ustalono nie wy$sza ni$ trzecia kategorie ryzyka w rozumieniu ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 ze zm.). Szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka okresla natomiast rozporzadzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zró$nicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z zale$nosci od zagro- $en wypadkowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz.1692). Szkolenie powy$sze powinno byc zorganizowane ... Rady Ministrów z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie słu$by bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109,poz. 704 ze zm.). Od 1 kwietnia 2006 r. składki na ubezpieczenie wypadkowe...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1744


Temat: jak z tą 49a u.2
Uległem wypadkowi w pracy w dn.01.12.1998r.doznając urazu kręgosłupa ZUS przeprowadził postępowanie wypadkowe i wydał Kartę wypadku t.z uznał wypadek W tym czasie przebywałem na zwolnieniu lekarskim wypadkowym do dn 28.01.00 Od 29.01.00 Orzecznik ZUS skierował mnie ma Świadczenie rehabilitacyjne W trakcie tego Świadczenia stało się koniecznością wykonania operacji kręgosłupa w dn 26.10.00r. Od dnia 18.02.01 skierowano mnie na rentę wypadkową przedłużaną okresową , na której jestem do dzisiaj I Wg jakiej ustawy powinienem pobierać rentę t.z. na jaki dzień zmian Czy dotyczy to przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) II Czego dotyczy nowelizacja ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) Oraz dokonana jej nowela. Treść : Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany: Art. 14. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ... brzmieniu: "Art. 49a. 1. Przepisy ustawy stosuje się do spraw o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, które nastąpiły począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. Dotyczy to także świadczeń z tytułu chorób zawodowych, jeżeli uszczerbek na zdrowiu spowodowany taką chorobą został stwierdzony po dniu 31 grudnia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Do spraw o świadczenia z tytułu wypadków, które nastąpiły przed dniem 1 stycznia 2003 r., oraz z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową, a stwierdzonego przed tą datą, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu, w którym nastąpił wypadek lub w którym stwierdzono uszczerbek na zdrowiu spowodowany chorobą zawodową. III Czy Orzeczenie SN jest zasadną wykładnią prawną do obrony nabytych praw. Jeśli tak to jakich uprawnień ujętych w ustawie wypadkowej ono dotyczy / podać Art. / Jeśli nie to dlaczego./ co mówi art.49a nowej ustawy / Obowiązek stosowania takiej wykładni zawarty w Orzecznictwie SN 2004.09.21 wyrok SN II UK 448/03 OSNP 2005/9/129 Treść : Do ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) obowiązującej w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, a nie przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu ... art.61 u. z dn30.10.2002r. oświadczył,że w/w Ustawa z 12.06.75 utraciła moc. Kto ma rację. Co nalezy zrobić.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3659