Ustawa o ZFSS z dnia 4 marca 1994r

ewel

Temat: Świadczenie urlopowe, bony towarowe
" />Z góry przepraszam za zamieszanie ale postarajcie siemnie zrozumieć wiem że czasem bywa to trudne ;-) jeśłi nie tworzymy funduszu wypłacamy świadczneia urlopowe to kwota 300 zł moze byc zgodnie z art w GP - Ksiegowość i Płace nr.89(1454) poniedziałek 9 maj 2005 Teraz wkeleję częsc art. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.), świadczenie urlopowe nie może przekroczyć (ale może być niższe) wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, być...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26304Temat: Dofinansowanie z ZFŚS
" />Wielu pracodawców jest zobowiązanych do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS działalnością socjalną są usługi świadczone przez ... uprawnionych, zgodnie z pkt 5 cyt. art. 2, do korzystania z funduszu należą m. in. pracownicy i ich rodziny. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy środki funduszu ... między pracownikiem a pracodawcą będącym administratorem środków funduszu. Pożyczki są oprocentowane, a wpływy z oprocentowania są środkami funduszu. Jednocześnie nie stanowią przychodu pracownika z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i dla celów ... nie stanowi więc kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updop), wydatki finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (kosztem są odpisy ustawowe ... o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Ani naliczenie odsetek, ani ich otrzymanie nie jest w tej sytuacji traktowane jako ... fakturami VAT z tytułu usług pośrednictwa finansowego, jako usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika 4 do ww. ustawy. Konsekwencją jest to, że obrót z tego tytułu nie jest ujmowany w ewidencji VAT i odpowiednio deklaracjach VAT-7. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT stanowi, że zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 3 przedmiotowego załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego PKWiU- Sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem: 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez ... factoringu, 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności, 9. transakcji ... i usług, bowiem czynność administrowania środkami ww. Funduszu nie jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 3 załącznika nr 4 wymieniono usługi pośrednictwa finansowego: PKWiU sekcja J ex (65-67). Reasumując, jeżeli dana ... art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - udzielanie takiej pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z tym że usługi te korzystają ze zwolnienia od tego podatku na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, a co za tym idzie odsetki od pożyczki również podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Udzielenie pożyczki mieszkaniowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, a kwota odsetek pobranych od pracowników i przekazanych, zgodnie z ustawą o ZFŚS na rachunek funduszu, nie powinna być ewidencjonowana w rejestrze sprzedaży VAT ani wykazywana w deklaracji VAT-7 jako obrót podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Beata Witkowska, prawnik, doradca podatkowy
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=428